ue1 ue2

"Dotacje na innowacje"


Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-24-088/11-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy Delkom Group Sp. z o.o. i partnerami"

Projekt  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Opis projektu:
Projekt polega na wdrożeniu nowej dla Wnioskodawcy platformy B2B, mającej na celu umożliwienie integracji i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.
 
Cel projektu:
Podstawowym celem jest osiągnięcie innowacyjności organizacyjnej zarządzania procesami handlowymi (proces zarządzania informacją o produktach, proces sprzedaży oraz logistyki produktów) poprzez usystematyzowanie oraz automatyzację i przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy Beneficjentem i jego Partnerami, w wyniku czego nastąpi między innymi wzrost obrotów między kontrahentami, optymalizacja kosztów obsługi, przyspieszenie realizacji procesów biznesowych.

Okres realizacji projektu:
01.05.2012r. do 31.12.2012 r.


"Inwestujemy w Waszą przyszłość"